Ring til os på 40 89 80 41

Ledelse med teori U i bagagen – hvad er budskab et til lederen

 

Jeg bliver ofte spurgt om, ”hvor ligger redskaberne” i den sociale teknologi, som C.O. Scharmer benævner hans teori U.

Spørgsmålet er antageligt er stillet ud fra den erfaring, at en ledelsesteori nødvendigvis må indbefatte nogle redskaber som kan beskrives i en ”how to do” eller ”best practice” anvisning.

Men vi er jo i et helt nyt paradigme, og det er jo her det bliver virkelig spændende. For heri taler vi ikke så meget om hvad vi som ledere skal gøre, eller hvordan vi skal gøre det, men om hvorfor vi skal gøre det og videre – hvordan vi så skal tænke om det i ledelse, når vi tager ansvar.

I den ledelsestænkning der er tale om her, forsøger vi som ledere at forbinde os med vores inderste intention og det gør vi både individuelt -i os selv – og kollektivt i vore organisationer. Det er dermed også udgangspunktet for din personlige tænkning der afgør om du lever i det fortidige eller nye ledelsesparadigme. At åbne sig for- og kunne formulere den inderste fælles intention ud fra et autentisk ståsted, er i virkeligheden det fornemmeste redskab i den ny ledelsestænkning. Men det er samtidigt også det der gør metoden vanskelig at forholde sig til.

Vi er vant til at tænke i baner af stimuli respons, af aktion og reaktion. At hvis du gør det og det, på den og den måde, så får du det og det forudsigelige resultat. Den tankegang udfordres afgørende i teori U, for det er ikke nøjagtigt hvad du som leder gør der er i centrum her, men din hele mentale tilstand, mens du gør det, der er afgørende for ledelsesmæssig succes.

Resultater i vore organisationer gror i kraft af bevidsthed og fælles indsats i forhold hertil.

Det ser ud til, at interessen for teori U og for en helt ny diskurs i ledelse har været mest levende i i Norden som sådan, selvom det meste litteratur herom er amerikansk. Det ser ud til at være en særlig god grobund for humanistisk inspirerede ledelsesteorier i Norden.

Jeg tror årsagen hertil, at vi igennem en årrække har været tilbøjelige til at undertrykke nogle iboende danske eller nordiske kvaliteter i hele vores tænkning om mulighederne vedr. organisation og ledelse. Sagt meget simpelt, så har vi importeret en tænkning der er baseret på en forskning og en videnskabsteoretisk erkendelsesramme, som er født i en helt anden kultur og med en helt anden erhvervsstruktur. Specielt den nordamerikanske indflydelse på vores organisationstænkning er faktisk ret overvældende.

Måske er tiden inde til at vi tager afsæt i vores egen kultur og egne værdier igen, når vi taler organisation og ledelse og skaber med-ledelse i stedet for traditionel HRM?

Vores opfattelse af hvad ledelse og organisation er jo ikke alene frembragt af egne erfaringer for hvad der virker og ikke virker, men også inspireret fra helt andre verdener og ud fra historiske forudsætninger

I dag tænker vi helt anderledes og vi har fattet at de menneskelige ressourcer skal være i centrum og at motivation er både et indre og ydre anliggende og vi har lært, at lederskabet i høj grad skal supplere den managementorienterede lederstil.

Men lederne, når vi sider i ene rum og taler om det, oplever i stigende grad selv en fornemmelse af løgn, bedrag og hykleri. Lederne i det private erhvervsliv oplever markante forandringer i kølvandet på de eksisterende konkurrencevilkår. De forsøger at agere som positive forandringsagenter og italesætter foranderligheden som udvikling, men de bliver ofte mødt af skeptiske medarbejdere, fordi logikken ofte er knaphed, og der af følgende strammere styring og mindre frihed til initiativ og iderigdom – og ikke mindst mindre fælles refleksion. Mange ledere oplever de ellers udmærkede værdisætninger, og visionære mål, som forsøger at tale til hjertet af medarbejdernes virkelyst, bliver til skueværdier uden et substantielt forhold til virkeligheden.

Især i de brancher hvor man oplever krise eller kradsende konkurrence, ser vi mere topstyring, kontrol, mindre frihed og mere hierarki. Dem der synes hårdest ramt af samme vind, er lige nu lederne i den offentlige sektor, specielt i kommunerne. Der hersker knaphed og der er frustration i medarbejderstaben, for den stramme styring støder imod de fagprofessionelle værdier som de ansatte naturligt nok har med sig, og som samtidigt er de ansattes personlige fundament for, overhovedet at ønske at arbejde i den offentlige sektor.

Man taler på den ene side om service og om at optimere ressourcerne til gavn for borgerne, men møder medarbejderne med krav om effektivitet, funktionalistisk “lean thinking”, tidskontrol og besparelser  – og overfor borgere som ønsker sig nærvær og personlig service.

Mange offentlige ansatte arbejder på kanten af det juridiske grundlag for deres virke og oplever et krydspres imellem effektivitet og tidsanvendelse på den ene side, og kravet om faglighed og ”nul fejl” på den anden. Og vi har som ledere vanskeligt ved at hjælpe dem, fordi vi selv er ofre for det samme krydspres og mærker ”ånden i nakken” om mere, for mindre.

Men vi må og skal hertil huske på, at organisationer er skabt af – og for mennesker, så de givne forhold er jo reelt nogle forhold vi skaber for hinanden. Når vi ikke er forbundet til den dybeste indre intention bliver humanismen, den korte magtdistance vi ellers er kendt for, og ansvarligheden trådt under fode.

Der er dermed en særlig grund for at interessere os for det nye ledelsesparadigme i Danmark og i Norden, fordi dette opleves som et værn mod en den dehumanisering, som ellers følger med at være ”et lille tandhjul i den store maskine”. Vi har ikke brug for ledelsesteori der sætter masserne i bevægelse. Vi har brug for ledelsesteori der udnytter de ressourcer vi har bedst muligt, integrerer os bedst muligt med virkeligheden, og som samler hele organisationen om fælles mål.

Hvis du vil vide mere om hvad vi kan lære af Teori U eller om “NY Nordisk Ledelse” baseret på samme tænkning, så kontakt: info@larsdencker.dk.

Jeg har oversat C. Otto Scharmers bøger, “Teori U” og “Ledelse fra den Spirene Fremtid” til dansk for forlaget Ankerhus, ligesom jeg har skrevet bogen: “Ledelse med Teori U i bagagen”, der kobler U teorien med begrebet “Ny Nordisk Ledelse”

 

Skriv til mig

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte mig.